CONSELL REGULADOR IGP TORRÓ D'AGRAMUNT Associacions Agramunt Lleida
Reglament de la Indicació Geogràfica Protegida Torró d'Agramunt IGP Torró d'Agramunt.

AAR/429/2009, de 22 de setembre, per la qual s’aprova el Reglament de la Indicació Geogràfica Protegida Torró d’Agramunt.
El Reglament CE 510/2006, del Consell, de 20 de març, sobre la protecció de les indicacions geogràfiques protegides i les denominacions d’origen dels productes agrícoles i alimentaris, estableix la normativa aplicable a la protecció de les denominacions d’origen i a les indicacions geogràfiques protegides.

L’apartat primer de l’article 128 de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, assenyala que correspon a la Generalitat de Catalunya la competència exclusiva sobre denominacions d’origen i altres mencions de qualitat, que inclou el règim jurídic de creació i funcionament. L’apartat segon d’aquest article assenyala que correspon igualment a la Generalitat de Catalunya l’aprovació de les seves normes reguladores.

Davant d’aquestes circumstàncies i per tal de fixar una normativa pròpia que permetés la fixació d’un marc eficaç en el sector agroalimentari de qualitat de Catalunya, es va promulgar la Llei 14/2003, de 13 de juny, de qualitat agroalimentària, la qual ha estat desenvolupada pel Decret 285/2006, de 4 de juliol, que desenvolupa la Llei 14/2003, de 13 de juny, de qualitat agroalimentària.

termemunicipal.jpg

La Indicació Geogràfica Protegida Torró d’Agramunt va ser creada, com a Denominació de Qualitat Torró d’Agramunt, per l’Ordre de 30 d’abril de 1984 (DOGC núm. 563, de 6.6.1984), es va reglamentar per l’Ordre de 5 de setembre de 1984 (DOGC núm. 471, de 21.9.1984), i l’Ordre de 15 de febrer de 1993 (DOGC núm. 1717, de 8.3.1993) va modificar el Reglament de la Denominació de Qualitat. Posteriorment, per tal d’adaptar-les a la normativa comunitària, estatal i autonòmica, aquestes ordres van ser derogades per l’Ordre de 25 de setembre de 2001 (DOGC
núm. 3489, de 9.10.2001) per la qual es va aprovar la Indicació Geogràfica Protegida Torró d’Agramunt i el seu Reglament. Aquesta Indicació Geogràfica Protegida ha impulsat els torrons produïts en aquesta zona, a la vegada que ha servit a la millora del desenvolupament d’una comarca on la importància del sector agroalimentari és significatiu.


La Indicació Geogràfica Protegida Torró d’Agramunt va ser inscrita al Registre comunitari de denominacions d’origen protegides i indicacions geogràfiques protegides, per mitjà del DOUE núm. L181/4, d’11.7.2002.

De conformitat amb la disposició transitòria primera del Decret 285/2006, de 4 de juliol, el Consell Regulador de la Indicació Geogràfica Protegida ha adaptat el seu reglament a la Llei 14/2003, de 13 de juny, de qualitat agroalimentària, i al Decret 285/2006, de 4 de juliol, i l’ha tramès al Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural en data 10 de juliol de 2008 per a la seva aprovació.

Aquesta Ordre conté un annex dedicat al Reglament de la Indicació Geogràfica Protegida on s’especifiquen els requisits de producció, elaboració i envasat del producte protegit que s’hi empara, les característiques del producte, els registres obligatoris que ha de tenir el Consell Regulador, els drets i les obligacions de les persones inscrites, el funcionament i l’organització del Consell Regulador, i el sistema de finançament.

A proposta de la Direcció General de d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries.   

D’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, i en ús de les atribucions que m’han estat conferides.
Article únic
S’aprova el Reglament de la Indicació Geogràfica Protegida Torró d’Agramunt,
el text del qual figura a l’annex d’aquesta Ordre.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Es deroga l’Ordre de 25 de setembre de 2001, per la qual s’aprova la Indicació Geogràfica Protegida Torró d’Agramunt i el seu Reglament, amb el caràcter transitori establert al Reglament CEE 2081/1992 (DOGC núm. 3489, de 9.10.2001).
Barcelona, 22 de setembre de 2009
JOAQUIM LLENA I CORTINA
Conseller d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural

ANNEX
Reglament de la Indicació Geogràfica Protegida Torró d’Agramunt
Disposicions generals

Article 1 Producte protegit
Queda protegit amb la Indicació Geogràfica Protegida Torró d’Agramunt el torró que reuneixi les característiques definides en aquest Reglament i que compleixi en l’elaboració, la designació i la comercialització tots els requisits que exigeixen el plec de condicions i la resta de la legislació vigent. El plec de condicions és el que consta a la inscripció d’aquest producte en el Registre comunitari de denominacions d’origen protegides i indicacions geogràfiques protegides, i pel qual la Indicació Geogràfica Protegida Torró d’Agramunt es va inscriure a l’esmentat registre (DOUE núm L181/4, d’11.7.2002).
Article 2 Extensió de la protecció de la Indicació Geogràfica Protegida
2.1 La protecció atorgada s’estén al nom de la Indicació Geogràfica Protegida en català Torró d’Agramunt i en castellà Turrón de Agramunt.   
2.2 L’extensió i el règim jurídic de la protecció és la que assenyala l’article 6 de la Llei 14/2003, de 13 de juny, de qualitat agroalimentària.   
Article 3 Manual de gestió de qualitat
3.1 El Consell Regulador ha de disposar d’un manual de gestió de qualitat, on es recolliran les actuacions i els procediments que realitza el Consell Regulador en matèria de certificació i control de la manera que determinen els article 17 i 18 d’aquest Reglament.   
3.2 El manual de gestió de qualitat l’haurà d’aprovar el Consell Regulador i s’haurà de presentar a la direcció general competent en matèria de qualitat agroalimentària per homologar-lo.
3.3 El manual de gestió de qualitat no tindrà validesa mentre no hagi obtingut aquesta homologació.
3.4 Qualsevol modificació del manual de gestió de qualitat aprovat pel Consell Regulador s’haurà de presentar davant de la direcció general competent en matèria de qualitat agroalimentària, per a la seva homologació.
Elaboració, envasat i presentació dels torrons

Article 4 Zona d’elaboració i envasat
La zona d’elaboració i envasat de torrons emparats per la Indicació Geogràfica Protegida Torró d’Agramunt, està constituïda pel terme municipal d’Agramunt a la comarca de l’Urgell.
Article 5 Els torrons protegits amb la Indicació Geogràfica Protegida Torró d’Agramunt es realitzen exclusivament pels inscrits i inscrites al Registre de persones elaboradores, amb avellanes, ametlles, mel, clara d’ou o el seu equivalent dessecat, sucre, xarop de glucosa i pa d’àngel, en els percentatges i amb les característiques descrites a l’article 9 d’aquesta disposició.   

Article 6 Instal•lacions d’elaboració i envasat
6.1 Els locals inscrits al Registre de persones elaboradores a què fa referència l’article 11 d’aquest Reglament han de reunir els requisits de caràcter tècnic i sanitari que estableixi la legislació vigent.
6.2 Formulada la petició d’inscripció al Registre, els locals hauran de ser inspeccionats pel personal tècnic que el Consell Regulador designi, amb la finalitat de comprovar-ne les característiques i si reuneixen o no les condicions tècniques mínimes requerides per a la correcta elaboració i envasat de torrons amb Indicació Geogràfica Protegida Torró d’Agramunt.
6.3 A les instal•lacions inscrites al Registre de persones elaboradores es permetran altres línies d’elaboració no incloses a la Indicació Geogràfica Protegida Torró d’Agramunt, sempre que estiguin netament separades de les línies de torrons emparats per la Indicació Geogràfica Protegida Torró d’Agramunt, es faci constar expressament en el moment de la seva inscripció, i se sotmetin a les normes específiques del manual de gestió de qualitat per controlar aquest producte i garantir, en tot cas, l’origen i la qualitat del torró protegit per la Indicació Geogràfica Protegida Torró d’Agramunt.
Article 7 Mètodes d’elaboració i envasat
Les tècniques emprades en l’elaboració (manipulació, torrefacció dels fruits secs, cocció de la massa) i envasat del torró seran les adequades per obtenir productes de la màxima qualitat amb el manteniment dels caràcters tradicionals dels torrons de la zona de producció descrits a l’apartat E del plec de condicions, al manual de gestió de qualitat, i d’acord amb la normativa sectorial aplicable vigent.   
Article 8 Presentació i envasos
La presentació es realitzarà de manera que permeti que el producte tingui un transport i manipulació que assegurin la seva arribada al lloc de destinació en condicions satisfactòries. Els diferents tipus d’envasos i la seva capacitat es descriuen a l’apartat E del plec de condicions i al manual de gestió de la qualitat d’acord amb el procediment que estableix el Decret 285/2006, de 4 de juliol.
Article 9 Característiques
9.1 Els torrons protegits per la Indicació Geogràfica Protegida Torró d’Agramunt seran de les categories suprema i extra definides per la legislació vigent en aquesta matèria. El percentatge mínim de les matèries primeres fonamentals, per a cadascuna de les categories, ha de ser:
Per a la categoria suprema: avellana o ametlla 60%, mel 10% i clara d’ou o el seu equivalent dessecat 1%.
Per a la categoria extra: avellana o ametlla 46%, mel 10% i clara d’ou o el seu equivalent dessecat 1%.
9.2 Els torrons hauran de reunir en el moment de la seva expedició les característiques següents:
a) Fisicoquímiques:
    S=Suprema;E=Extra


  Torró d’ametlla Torró d’avellana
  S E S E
Humitat (% màxim) 5,0 6,0 5,0 6,0
Proteïnes (% mínim) 11,0 9,0 7,0 5,5
Greix (% mínim) 32,5 26,0 30,0 24,5
Cendres (% mínim) 2,2 2,2 2,0 2,0

b) Organolèptiques:
Color: lleuger marró daurat.
Textura: irregular, tosca, amb porositats i de pasta dura però que es trenca sense esforç.
Dolçor d’intensitat gran.
Forma: pastilles en forma de disc i porcions o rajoles rectangulars.
9.3 Els torrons que no reuneixin les característiques esmentades als apartats anteriors, al plec de condicions i al manual de gestió de la qualitat no podran ser emparats ni comercialitzats sota la Indicació Geogràfica Protegida Torró d’Agramunt.